Afvalzorg bouwt aan een duurzame toekomst. Onze impact op het milieu willen we zo klein mogelijk houden en daar waar mogelijk verder verkleinen. In 2021 hebben we een nieuw MVO-beleid opgesteld waarbij we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) integreren in onze strategie. Ten opzichte van 2020 hebben we bovendien wederom een flinke CO2-emissiereductie kunnen realiseren. Grote vorderingen worden gemaakt met de plannen voor de realisatie van nieuwe zonneparken en zonnedaken.

MVO 

Met onze stortactiviteiten vervullen we een belangrijke maatschappelijke rol als achtervang in de afvalverwijdering en het mogelijk maken van een circulaire economie. We voelen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom staat het thema MVO al jarenlang centraal binnen Afvalzorg. In 2021 is een nieuw MVO-beleid opgesteld met als doel om met alle bedrijfsactiviteiten een positieve bijdrage te leveren aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. We richten ons voornamelijk op acht duurzame ontwikkelingsdoelen waaraan we als bedrijf een significante bijdrage kunnen leveren. Halverwege 2022 zal het MVO-beleid van kracht zijn.

CO2-emissiereductie

Dankzij een fors pakket aan nieuwe maatregelen en investeringen hebben we onze CO2-emissies weten te reduceren met 53% in 2020 en in 2021 zelfs al met 63%. De grootste bijdrage aan de emissiereductie werd in 2021 gerealiseerd op onze stortlocatie Zeeasterweg in Lelystad. Dankzij de uitbreiding van de stortgasonttrekking is de CO2-emissie hier afgenomen met 7.000 ton ten opzichte van 2020. Ook op stortlocatie Wieringermeer en Braambergen is een aanzienlijke daling van de CO2-emissies te zien als gevolg van verbeterde stortgasonttrekking- en verwerking. Steeds meer maatregelen worden genomen om emissies nog verder terug te brengen.

Energie en fossiele brandstoffen

Methaanemissies vormen 92% van de totale emissies van Afvalzorg. Verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit vormen gezamenlijk maar ongeveer 8% van de totale emissies van Afvalzorg. Toch wordt ook op deze onderdelen kritisch gekeken of verdere besparing en/of emissiereductie mogelijk is. Een goed voorbeeld is het wagenpark van Afvalzorg. Inmiddels is 50% van de personenauto’s elektrisch waardoor het gemiddelde verbruik van het wagenpark op 59 gram CO2 per km ligt. Dit ligt ruim onder het landelijk gemiddelde van 145 gram CO2 per kilometer.

Maximaal energie besparen

Op alle Afvalzorg-locaties zijn EED Energie-audits uitgevoerd om het energieverbruik en de verdere mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen inzichtelijk te maken. Naar aanleiding van de audits zijn diverse energiebesparingsmaatregelen in gang gezet zoals het vervangen van verlichting door led, optimaliseren van ventilatie- en verwarmingssystemen, tijdschakelingen op energiesystemen en meer.

Kentallen Afvalzorg 2021:

  • Referentie emissie 2005: 101,2 Kton CO2
  • Emissie: 38,0 Kton CO2
  • Emissiereductie t.o.v. 2005: 63%
  • Opgewekte warmte uit stortgas: 15.973 GJ
  • Opgewekte energie zonnepanelen: 8.279 MWh

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.