Een goed resultaat in een bijzonder jaar

In een jaar waarin de wereld niet alleen qua gezondheid volop in de schijnwerpers stond, maar ook op economisch gebied een turbulente ontwikkeling doormaakte heeft Afvalzorg een nettowinst gerealiseerd van € 7,2 miljoen (2019: winst € 3,9 miljoen). Per saldo bedraagt de stijging € 3,3 miljoen. Deze toename is opgebouwd uit de volgende componenten:

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van de realisatie over 2019 fors gedaald van € 7,9 miljoen naar € 2,4 miljoen. Mede als gevolg van de COVID-19 pandemie, een forse daling van het aangeboden ‘ontheffingsafval’ en onduidelijkheid over de stikstofnormering en de PFAS problematiek is de netto omzet circa € 2,8 miljoen gedaald. De totale lasten stegen met ruim € 1,5 miljoen, waarvan € 1,0 miljoen kan worden toegeschreven aan een hogere dotatie aan de voorzieningen. Daarnaast stegen de afschrijvingslasten met ruim € 1,0 miljoen. Dit laatste is een gevolg van een significante verplaatsing van de stortactiviteiten van de locatie Nauerna naar de locatie Zeeasterweg. Deze laatst genoemde locatie kent hogere afschrijvingstarieven per ton.

Stortactiviteiten

De omzet uit stortactiviteiten bedraagt € 22,1 miljoen, deze is ten opzichte van 2019 (€ 23,4 miljoen) licht gedaald. In 2020 werd ruim 662 Kton afval gestort, hetgeen circa 13% minder is dan de aanvoer in 2019 toen er 773 Kton werd aangeboden. De omzetdaling op basis van een lagere aanvoer is voor een belangrijk deel gecompenseerd door een stijging van het gemiddelde storttarief. Naast de stijging van het tarief per specifieke afvalstroom is ook de samenstelling van de verschillende afvalstromen in het totale aanbod van invloed op het gemiddelde storttarief.

Financieel resultaat en aandeel in het resultaat deelnemingen

Het financieel resultaat bedraagt over 2020 circa € 2,0 miljoen (positief), hetgeen een aanzienlijke stijging betekent ten opzichte van 2019, toen een negatief resultaat werd behaald van € 6,7 miljoen. Naast de effecten van de financiële markten op het beleggingsresultaat, is het vooral de rentedotatie aan de voorzieningen die het verschil verklaart. De rentedotatie aan de voorzieningen bedraagt in 2020 € 2,0 miljoen (2019: € 15,3 miljoen).

Het resultaat niet geconsolideerde deelnemingen bedroeg in 2020 € 3,9 miljoen (winst). Dit is een forse toename ten opzichte van 2019 toen een positief resultaat behaald werd van € 1,6 miljoen. Het in 2020 gerealiseerde resultaat uit de samenwerking in de combinatie VoF RockSolid-Afvalzorg is verreweg de grootste component in deze post.

Nadere informatie

Voor verdere inzichten in de financiële resultaten, de financiële positie en de lopende en voorgenomen investeringen wordt verwezen naar het financiële jaarverslag 2020.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.