Afvalzorg heeft haar focus op een duurzame toekomst. Onze impact op het milieu willen we zo klein mogelijk houden en daar waar mogelijk verder verkleinen. In 2020 boekten we een flinke emissiereductie dankzij een forse toename van onttrokken stortgas op Nauerna. Ook werd er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het realiseren van zonneparken. Veel van deze projecten zijn in de planvormingsfase.

Doelstelling CO2-emissiereductie voor 2030 behaald

Onze doelstelling, om in 2030 een emissiereductie te realiseren van 49% ten opzichte van het referentiejaar 2005 hebben we in 2020 al behaald. Dit was mogelijk dankzij nieuwe initiatieven, een fors pakket aan maatregelen en een flinke investering in onze stortgasonttrekkingssystemen. Ten opzichte van 2005 hebben we onze emissies in 2020 maar liefst terug weten te brengen met 53%!

We laten het hier niet bij; onze ambitie is inmiddels bijgesteld naar een reductie van 75% CO2-emissie in 2030 ten opzichte van 2005. Om dit te realiseren, wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd. Onze stortgasonttrekkingssystemen zullen verder worden geoptimaliseerd om onze methaanemissies nog meer terug te brengen. De energie uit het onttrokken stortgas wordt zoveel mogelijk nuttig toegepast op of rond onze locaties. Bedrijfsactiviteiten worden kritisch bekeken om te bepalen waar verdere emissiereductie mogelijk is. We kijken hierbij onder andere naar energie- en brandstofverbruik, maar ook naar het optimaliseren van processen.

Duurzame energie en circulaire economie

Afvalzorg heeft op haar eigen stortlocaties en op locaties van derden al diverse grootschalige zonneparken gerealiseerd. Hiermee is in 2020 in totaal 9.751 MWh aan elektriciteit opgewekt, genoeg voor ca. 2.800 huishoudens. De komende jaren gaan we onze zonneparkprojecten op en rond stortplaatsen verder uitbreiden. Er zijn veel projecten in de planvormingsfase, waarbij we de opwekking van duurzame energie met de zonneparken zoveel mogelijk hand in hand laten gaan met andere nuttige bestemmingen van de stortlocaties zoals natuur en in- en extensieve recreatie.

Een belangrijk speerpunt binnen Afvalzorg is tevens het verduurzamen van onze stortlocaties via het programma Introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS). De activiteiten van deze landelijke pilootstudie vindt grotendeels op locaties van Afvalzorg plaats en kan bij succesvolle implementatie bijdragen aan een duurzame manier van stortplaatsmanagement met een lagere CO2-footprint.

De transitie naar een meer duurzame en circulaire economie, vereist de komende jaren een grote inspanning van alle spelers in Nederland actief binnen de ketencyclus van een product, waarbij veelvuldig sprake is van een keten van activiteiten die nodig is om circulariteit te bereiken. Afvalzorg zal de komende jaren, in samenwerking met ketenpartners, diverse nieuwe initiatieven en projecten ontwikkelen, om haar schakelrol te kunnen vervullen in de circulaire economie en daarmee ook de CO2-emissiereductie in de keten verder te verkleinen.

Kentallen Afvalzorg 2020:

  • Referentie emissie 2005: 101,2 Kton CO2
  • Emissie in 2020: 47,3 Kton CO2
  • Emissiereductie 2020 t.o.v. 2005: 53%
  • Opgewekte warmte uit stortgas: 15.765 GJ
  • Opgewekte energie zonnepanelen: 9.751 MWh

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.