Een goed jaar met een lager netto resultaat

De nettowinst over 2019 bedraagt € 3,9 miljoen (2018: winst € 11,2 miljoen). De zeer forse daling van het resultaat kan volledig worden toegeschreven aan een combinatie van incidentele baten in 2018 en zeer forse financiële lasten in 2019. Belangrijke posten betreffen de terugname van een impairment van locatie Wieringermeer in 2018 (bate van € 1,4 miljoen) en een rentedotatie aan de voorzieningen in 2019 (last van € 15,3 miljoen, vergelijk vrijval 2018: bate van € 2,5 miljoen).

Netto-omzet

In 2019 is een netto-omzet gerealiseerd van € 42,1 miljoen. De omzet overtrof daarmee zowel de omzet over 2018 van € 40,7 miljoen en de begroting 2019 van € 39,7 miljoen.

Stortactiviteiten

De omzet uit stortactiviteiten van € 23,4 miljoen is fors toegenomen ten opzichte van 2018 (€ 19,5 miljoen). In 2019 werd ruim 773 kton afval gestort, hetgeen circa 13% minder is dan de aanvoer in 2018. De omzetstijging is vooral gerealiseerd door een stijging van het gemiddelde storttarief. Naast de stijging van het gemiddelde tarief is ook de samenstelling van de verschillende afvalstromen in het totaalaanbod van invloed op het storttarief.

Handel in- en bewerking van afvalstromen en diensten

De omzet over 2019 bedraagt € 18,7 miljoen (2018: € 21,2 miljoen). Belangrijke oorzaken van deze afwijking zijn het beëindigen van de bufferactiviteiten op locatie Wieringermeer (€ 0,9 miljoen) en een forse terugloop van de activiteiten van Baggerzorg (€ 0,7 miljoen). Door onduidelijkheid over de stikstofnormering en de PFAS-problematiek is de markt voor grond en secundaire bouwstoffen fors teruggelopen in het laatste kwartaal van 2019.

Bedrijfslasten

De locatiekosten zijn fors toegenomen als gevolg van ontwikkelingen op locatie Nauerna en voorbereidingswerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw compartiment op locatie Zeeasterweg. Daarnaast zorgt een bijdrage aan Stichting Duurzaam Storten voor een toename van de kosten.

De onderhoudskosten zijn vooral gestegen door werkzaamheden aan de gasontrekkingssystemen.

De direct met de exploitatie samenhangende kosten zijn op een vergelijkbaar niveau gebleven als in 2018. Op locatie Zeeasterweg zijn in 2019 additionele kosten gemaakt voor de slibverwerking.

De personeelskosten stegen met circa € 0,7 miljoen ten opzichte van 2018 naar een niveau van € 9,6 miljoen over 2019. De stijging is een gevolg van de uitbreiding van de personele bezetting van gemiddeld 95 fte’s in 2018 naar gemiddeld 104 fte’s in 2019. Daarnaast leiden cao ontwikkelingen (kostenverhoging van 3,0% per 1 april 2019) en een stijging van de sociale- en pensioenlasten tot hogere lasten.

Rentedotatie voorzieningen

De gemiddelde verwachte inflatie is per ultimo 2019 met 0,1 procentpunt gedaald. De gemiddelde rekenrente daalde echter veel sterker met 0,7 procentpunt. Dit zorgde ervoor dat de gemiddelde reële disconteringsvoet daalde van 0,3% positief naar 0,3% negatief en dat de inflatie een grotere factor is geworden dan de rekenrente. Als gevolg van deze curve-effecten is een additionele rentedotatie nodig geweest van € 13,4 miljoen. Met de reguliere rentedotatie van € 1,9 miljoen bedroeg de totale rentedotatie € 15,3 miljoen.

Financiële baten en lasten

Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2019 bedroeg 7,6%, dat in absolute termen overeenkomt met € 8,9 miljoen. Vooral het rendement op de zakelijke waarden (aandelen, commodities en vastgoed) droegen in positieve zin bij aan dit resultaat.

Nadere informatie

Voor verdere inzichten in de financiële resultaten, de financiële positie en de lopende en voorgenomen investeringen wordt verwezen naar het financiële jaarverslag 2019.

Financiële positie van de onderneming

(bedragen luiden in duizenden euro’s)

Positie per 31 december 2019 31 december 2018
Liquide middelen 6.146 8.774
Netto werkkapitaal 15.599 12.393
Solvabiliteit 32 % 35 %

Swipe om meer te zien

Afvalzorg is een stabiele onderneming met een solide financiële positie. Voor de langlopende verplichtingen ten aanzien van de afwerking en (pre)nazorg van de stortlocaties heeft Afvalzorg voorzieningen gevormd. Deze zijn, op basis van actuele rente- en inflatiecurves, prudent berekend. Tegenover de aldus berekende verplichtingen staat een beleggingsportefeuille die zowel qua omvang als qua samenstelling Afvalzorg in staat stelt om te allen tijde aan haar verplichtingen te voldoen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.