Grote inspanning, mooie resultaten

We kunnen terugkijken op een jaar waarin we mooie resultaten boekten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op weg naar 2030 blijven we alles op alles zetten om de emissies zoveel mogelijk te verlagen en richting 2050 naar nagenoeg nul te krijgen. We blijven daarom ontwikkelen en onderzoeken én geven prioriteit aan innovaties.

Emissiereductie doelstellingen

De Nederlandse overheid heeft in het Klimaatakkoord vastgelegd dat het centrale doel is om 49% minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. Afvalzorg valt niet onder de categorie bedrijven met een verplichte emissiereductiedoelstelling. Desondanks hebben we de ambitie om zoveel mogelijk van onze CO2-uitstoot te reduceren. Onze ambitie is om in 2030 uit te komen op een reductie van 75% van het CO2-emissieniveau van 2005.

CO2-uitstoot in 2019 sterk afgenomen

Het afvalaanbod van 2016 en 2017 zorgde de afgelopen jaren voor een toename van onze emissies. In 2019 hebben we deze trend omgedraaid en hebben we een aanzienlijke emissiereductie weten te bereiken. Afvalzorg heeft naar aanleiding van de toegenomen emissies in de afgelopen jaren een pakket maatregelen genomen. Zo is de inname van afvalstromen aangepast en is er fors geïnvesteerd in de stortgasonttrekking op locatie Nauerna. Onze emissies zijn mede daardoor afgenomen met 45% ten opzichte van 2005.

Op onze stortlocaties Zeeasterweg, Wieringermeer en Braambergen zal Afvalzorg de komende jaren ook flink investeren in verdere optimalisatie van de stortgasonttrekking en het verder terugbrengen van onze methaanemissies.

Mooie resultaten

Sinds de start van ons emissiereductieprogramma in 2009 hebben we mooie resultaten geboekt. Onze CO2-emissie is niet alleen fors afgenomen, maar het heeft ook geleid tot kostenbesparingen. Denk hierbij aan aardgasgebruik, vergroening van ons elektriciteitsverbruik en innovatie in onze bedrijfsvoering. Daarnaast zetten we sterk in op het verduurzamen van onze stortlocaties door bijvoorbeeld de aanleg van grootschalige zonneparken en het programma introductie Duurzaam Stortbeheer, die voor verdere CO2-emissiereductie zullen zorgdragen. Vermeldenswaard is ook de reductie van de emissie van ons wagenpark. In 11 jaar is deze verlaagd van 152 gram CO2 per gereden kilometer naar 83 gram per kilometer in 2019.

Kentallen Afvalzorg 2019

  • Emissie in 2005 (referentiejaar): 101,2 kton CO2-equivalent
  • Emissie in 2019: 56,8 kton CO2-equivalent
  • Emissiereductie 2019 t.o.v. 2005: -45%
  • Opgewekte warmte uit stortgas: 15.765 GJ
  • Opgewekte stroom uit stortgas en zonnepanelen op eigen locaties: 1.464.288 kWh

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.