Afvalzorg onderschrijft de noodzaak voor de transitie naar een duurzamere energievoorziening en het belang van innovatie en een meer circulaire economie. We hebben altijd de ambitie om onze impact op het milieu zo klein mogelijk houden en daar waar mogelijk verder te verkleinen. We blijven ontwikkelen, onderzoeken en geven prioriteit aan innovaties. Bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen van methaanemissies of het verwijderen van zware metalen uit afvalwater.

Nieuwe doelstellingen klimaatakkoord vastgesteld

De Nederlandse overheid heeft een klimaatakkoord opgesteld in nauw overleg met organisaties en het bedrijfsleven. Het centrale doel is om -49% minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. Een belangrijk middel om deze emissiereductie te behalen is de invoering van een CO2-heffing voor de bedrijven die grote hoeveelheden CO2 uitstoten. Afvalzorg valt niet onder deze CO2-heffing, maar heeft wel de ambitie om zoveel mogelijk van haar CO2-uitstoot te reduceren. Daarom hebben we onszelf, in lijn met het klimaatakkoord, een emissiereductiedoelstelling van -49% emissiereductie in 2030 gesteld ten opzichte van 2005.

CO2-uitstoot licht gestegen

Ondanks de aanzienlijke afname van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2005, neemt de emissie van Afvalzorg de laatste jaren weer toe. De oorzaak ligt in het afvalaanbod van 2016 en 2017; in vergelijking met de jaren ervoor, werd er in die periode meer afval met organisch materiaal aangeboden. Afvalzorg heeft haar beleid ten aanzien van de inname van deze stromen in 2018 aangepast om verdere toename van emissies te voorkomen.

Mooie resultaten emissiereductie

Al vanaf 2009 is Afvalzorg actief bezig met een eigen emissiereductieprogramma. Sindsdien hebben we mooie resultaten mogen boeken door het invoeren van emissiereducerende maatregelen. We verwachten dan ook al ruim voor 2030 -49% emissiereductie gerealiseerd te hebben, op basis van emissiereductie op eigen locaties. Dat is goed nieuws voor Afvalzorg, maar daar nemen we zeker geen genoegen mee! We blijven alles op alles zetten om onze emissiereductie op weg naar 2030 zoveel mogelijk te verlagen en richting 2050 naar nagenoeg nul te krijgen.

Kentallen 2018

  • Emissiereductie 2018 t.o.v. 2005: -39,1 kton CO2 equivalent oftewel -41%
  • Opgewekte warmte uit stortgas: 11,408 GJ
  • Opgewekte stroom uit stortgas en zonnepanelen op eigen locaties: 715.766 kWh

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.