Het resultaat over 2017:

zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin een goed jaar


Afvalzorg sloot het boekjaar 2017 af met een nettoresultaat van ruim € 5,4 miljoen, een toename van bijna 40% ten opzichte van 2016 . Meer nog dan deze toename van het nettoresultaat is de toename van het bedrijfsresultaat van belang. Het bedrijfsresultaat representeert immers voor een groot deel de uitkomsten van de activiteiten van de diverse bedrijfsonderdelen. Zowel de brutomarge (het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan te koppelen kosten) als het bedrijfsresultaat als geheel nam fors toe.

Brutomarge

De geconsolideerde netto-omzet steeg met circa € 1,6 miljoen tot een niveau van € 31,2 miljoen. Deze stijging is vooral gerealiseerd door een hogere omzet uit stortactiviteiten. In 2017 is in totaal 812.844 ton afval gestort ten opzichte van 635.906 ton in 2016. Hoewel de innametarieven per afvalstroom stegen ten opzichte van 2016 bleef het gemiddeld inname tarief vrijwel gelijk aan het tarief over 2016. De samenstelling van het afvalaanbod (relatief meer ‘afval met een laag tarief’) is daarvoor de verklaring.

De omzet uit de overige activiteiten nam per saldo af ten opzichte van 2016. Deze daling kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan het project ‘aanleg bedrijventerrein Nauerna’. Dit project heeft in 2016 bij diverse entiteiten gezorgd voor incidenteel hogere afzet van grondachtige materialen. De overige omzet over 2017 van de niet-stortactiviteiten nam toe.

Ondanks de hogere omzet namen de directe kosten met circa € 1,2 miljoen af. De daling is vooral gerealiseerd door lagere locatielasten en lagere verwerkingskosten. Het relatief hoge aandeel van de stortactiviteiten is de verklaring voor de daling van de verwerkingskosten.

Kosten (excl. directe kosten)

De kosten stegen ten opzichte van 2016 met circa € 1,3 miljoen. Naast hogere afschrijvingen € 0,8 miljoen stegen de personeelslasten met € 0,5 miljoen. De afschrijvingen zijn voor een belangrijk deel gerelateerd aan de  hoeveelheid gestort afval (in 2017 meer tonnen), de toename van de personeelslasten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde bezetting (fte‘s).

Belastingen

De belastinglast over het boekjaar 2017 bedraagt € 2,1 miljoen (2016: € 1,7 miljoen). Ten laste van de resultatenrekening is in 2017 een bedrag van € 3,9 miljoen gebracht ten opzichte van een bate van € 3,2 miljoen in 2016. Het verschil tussen de belastinglast over het boekjaar en de verwerking in de resultatenrekening betreffen in beide jaren de mutatie van latente belastingen.

De financiële positie van de onderneming per balansdatum

De solvabiliteit van de onderneming bedraagt per balansdatum ruim 30% en is daarmee goed te noemen. Ook de omvang van het netto-werkkapitaal is goed en bedraagt per balansdatum € 7,9 miljoen.

Voor 2018 heeft Afvalzorg een ambitieus investeringsplan voor ruim € 17 miljoen. Bekijk het financiële jaarverslag.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.