Veiligheid en gezondheid hebben binnen Afvalzorg permanente aandacht. Naast wet- en regelgeving spelen interne en externe eisen hierin een belangrijke rol. Dat lijkt steeds complexer te worden; aanvullende administratieve lasten, extra controles, meer tijdsdruk en hogere kosten zijn een uitdaging voor iedere organisatie. Ondanks het vele extra werk dat dit met zich meebrengt, wordt er dagelijks serieus aandacht besteed aan het voldoen aan alle eisen en normen.

Certificering en (milieu)verslaglegging

In 2023 heeft een volledige hercertificatie plaatsgevonden van het managementsysteem van de ISO-normen 9001 (kwaliteit), 14001 (milieu) en VCA** (veiligheid). Het certificatieonderzoek is positief afgerond. Enkele aandachtspunten zijn intern opgepakt.

Daarnaast hebben diverse controles plaatsgevonden in het kader van de verschillende BRL-certificaten (product- en procescertificaten). Tijdens deze controles (audits) zijn diverse aanbevelingen gedaan die intern zijn opgepakt.

In het kader van de verplichte elektronische milieuverslaglegging zijn de relevante gegevens voor vijf operationele locaties gerapporteerd aan bevoegd gezag waar vervolgens (na diverse controlerondes) goedkeuring op is verkregen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Eén van de belangrijkste aandachtspunten uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie betreft stofemissie en -blootstelling. Wettelijke grenswaardes worden niet overschreden bij Afvalzorg. Toch blijft stofemissie een belangrijk aandachtspunt omdat stofvorming wel degelijk hinderlijk kan zijn. Er wordt daarom blijvend geïnvesteerd in maatregelen en voorzieningen om stofemissies verder te beperken. Andere aandachtspunten zijn besloten ruimtes, aanrijdgevaar, beknelling, werken op hoogte en brand of broei. We streven naar maatregelen die zoveel mogelijk de mens van het risico scheiden. Zo zijn wij bijvoorbeeld bezig met het aanpassen van pompputten zodat er in de toekomst geen medewerkers meer in de pompput hoeven af te dalen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Meldingen

Voor het melden van incidenten, onveilige situaties en ongevallen, gebruiken we de app “Veilig werken”. Uit de gegevens van de meldingen uit 2023 blijkt dat de belangrijkste aandachtspunten aanrijding/schade/letsel, brand en broei en stofemissie en -belasting zijn. Bij meldingen bekeken we welke oorzaken een rol hebben gespeeld en welke (voorbereidende) maatregelen getroffen kunnen worden om het aantal incidenten, onveilige situaties en ongevallen in de toekomst verder terug te kunnen dringen. Ongeval statistieken, oftewel het aantal ongevallen met verzuim binnen Afvalzorg, worden weergeven met de Incident Frequency Index (een vereiste vanuit de VCA**). Voor 2023 kwam de IF voor Afvalzorg op 0 uit.

Keuring medewerkers

Jaarlijks vindt er een medische keuring plaats volgens de richtlijnen van de CROW 400 voor alle operationele medewerkers die werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Feitelijk is dit onderzoek geen keuring maar een geschiktheidsverklaring. Alle onderzochte medewerkers zijn geschikt verklaard (Bodemsaneringskeuring type B) voor het uitvoeren van werkzaamheden op de locaties van Afvalzorg. Er is ook geen gezondheidsschade als gevolg van het werk geconstateerd.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In 2023 hebben bijna 40 medewerkers deelgenomen aan een BHV-cursus in Fort Marken Binnen. Deze medewerkers kunnen in actie komen wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. Voor onze locaties in Limburg is de BHV-organisatie apart geregeld. Waar mogelijk worden op de locaties aanvullende BHV-oefeningen gepland, eventueel in samenwerking met de Brandweer.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.