Binnen Afvalzorg zijn we continu bezig om waar mogelijk verbeteringen door te voeren op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. We zoeken naar oplossingsrichtingen die in lijn zijn met de arbeidshygiënische strategie. Daarbij handelen we in de volgorde van bron-, technische, collectieve en individuele maatregelen. In 2022 hebben we deze strategie bijvoorbeeld toegepast op het gebied van stofbeheersing, het betreden van besloten ruimtes en om coronabesmettingen tegen te gaan.

COVID-19

In 2022 kwam er een einde aan de coronamaatregelen vanuit de overheid. Terugkijkend kunnen wij concluderen dat Afvalzorg zich goed door de COVID-19 pandemie heen heeft geslagen. Alle noodzakelijke activiteiten konden doorgang vinden. Bovendien zijn er geen besmettingshaarden geweest en is het totale aantal (geïsoleerde) besmettingen relatief bezien beperkt gebleven.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s op het gebied van arbo en veiligheid in 2021, is in 2022 gestart met het uitvoeren van maatregelen om de overgebleven risico’s verder terug te dringen. Dit proces koppelen we regelmatig terug aan directie en ondernemingsraad. In 2022 vond onderzoek plaats naar mogelijkheden voor actieve stofbeheersing. Pompputten op locatie pasten we technisch aan, zodat medewerkers de put niet meer zelf hoeven te betreden. Ook werd de verkeersveiligheid op de locaties verbeterd.

Certificering en (milieu)verslaglegging

Afvalzorg is een bedrijf met verschillende activiteiten ondergebracht in diverse dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden. Voor al deze aparte (deel)gebieden bestaan er specifieke eisen, normen en certificaten. Te denken valt aan ISO-9001, VCA**, diverse BRL’s en bijzondere product- of procesnormen. Ook vanuit de financiële verslaglegging en vanuit wet- en regelgeving gelden aanvullende eisen ten aanzien van controle en verslaglegging. In 2022 vonden er bijna honderd controledagen plaats waarbij een aantal afwijkingen en verbeteropties aan het licht kwamen. Waar mogelijk hebben we die direct opgepakt en opgelost. In het verslagjaar zijn er tijdens al deze controles geen ernstige tekortkomingen geconstateerd.

Opleiding, keuring en training

In 2022 heeft het driejaarlijkse Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) plaatsgevonden. Bijna 80% van onze werknemers gaf zich op. Het onderzoek werd gecombineerd met de jaarlijkse geschiktheidsverklaring CROW-400 voor onze operationele medewerkers. Alle operationele medewerkers zijn geschikt bevonden voor het uitvoeren van werkzaamheden (volgens Bodemsaneringskeuring type B) en er is geen gezondheidsschade geconstateerd als gevolg van huidige werkzaamheden.

Een aantal medewerkers heeft deelgenomen aan de jaarlijkse BHV-cursus. Gezamenlijk met de plaatselijke brandweer is er ook een evacuatieoefening gehouden. Bepaalde aandachtspunten zijn aangepakt.

Verkeer en logistiek

Met name op locatie Nauerna is flink aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid. Het gehele voorterrein rond het nieuwe bedrijfsgebouw is opnieuw ingericht. Op andere locaties hebben diverse kleine veranderingen geleid tot een beter overzicht van de verkeerssituatie. Op locatie Zeeasterweg voorzien we de komende jaren grote aanpassingen om de verkeerssituatie tijdens en na de uitbreiding veilig en overzichtelijk te houden.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.