Financiële resultaten 2022

Afvalzorg kijkt terug op een bijzonder jaar 2022. Een jaar dat vooral in het teken stond van grote onzekerheden door de oorlog in Oekraïne, zeer forse prijsstijgingen en de voortdurende onduidelijkheid rondom de stikstofproblematiek, waardoor de maatschappij in het algemeen en de economische omstandigheden in het bijzonder, onder behoorlijke spanning staan. Een niet voorziene ontwikkeling betreft het vanaf de tweede helft van 2022 zeer fors oplopen van de inflatiecijfers. Dit betekent voor Afvalzorg niet alleen dat zij in de lopende exploitatie wordt geconfronteerd met hogere lasten, maar ook een zeer forse toename voorziet van de kosten die voortvloeien uit de langlopende verplichtingen.

Financiële gegevens

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een nettoresultaat van € 0,2 miljoen (in vergelijking met € 3,0 miljoen winst in 2021). De totale afname van € 2,8 miljoen heeft verschillende oorzaken. Direct gerelateerd aan de bedrijfsvoering is de netto-omzet met 3,7% afgenomen, zijn de ten laste van het resultaat gebrachte personeelskosten inclusief sociale lasten en pensioenlasten met 8,2% gestegen en zijn de afschrijvingen met 41,6% toegenomen. Een positief effect op het resultaat kan toegeschreven worden aan lagere bedrijfseconomische dotaties aan de voorzieningen. Deze zijn in 2022 € 4,1 miljoen lager dan in 2021. Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen is daarentegen € 1,7 miljoen lager dan in 2021. Deze forse daling kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de marktsituatie waarbij de afzet van bodemas residuen moeilijk is. Een probleem dat overigens niet alleen Afvalzorg raakt. Voor een goede vergelijking is het vermeldenswaard dat in het resultaat van 2021 in totaal € 2,7 miljoen aan incidentele baten en € 0,9 miljoen aan incidentele lasten is verwerkt.

Opbrengsten

  • De netto-omzet is gedaald van € 41,6 miljoen in 2021 naar € 40,1 miljoen in 2022. De omzet uit stortactiviteiten is fractioneel hoger dan in 2021 en uitgekomen op € 22,6 miljoen. De omzet uit overige verwerkingsactiviteiten en diensten bedraagt € 17,5 miljoen. Ten opzichte van 2021 betekent dit een achteruitgang van circa € 1,6 miljoen. De terugloop van de omzet was reeds in de begroting voor 2022 voorzien (omzet begroting € 17,2 miljoen). De effecten van stagnatie in projecten als gevolg van aanhoudende onzekerheid rondom stikstofnormering en terughoudendheid in de bouw- en infrasector zijn reeds in het najaar van 2021 verwerkt in de begroting 2022.
  • De verhuuractiviteiten zijn ten opzichte van 2021 licht gestegen (+ 6%) naar een niveau van € 4,2 miljoen.
  • De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2021 ruim € 6,2 miljoen. Dit hoge niveau was destijds voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de verkoop van het RIDS terrein. In 2022 zijn er geen projecten van een dergelijke materiële omvang geweest. De overige bedrijfsopbrengsten bedragen over 2022 € 4,6 miljoen.

Kosten

  • De ten laste van het resultaat gebrachte personeelskosten zijn bij een vrijwel gelijkblijvende personeelsomvang met 8,2% gestegen. De stijging is deels structureel door een tweetal in de loop van 2022 doorgevoerde cao verhogingen en door individuele salarisaanpassingen. Daarnaast is er in 2022 sprake van een incidenteel effect. Als gevolg van de zeer sterk oplopende inflatie zijn onderhandelingspartijen werkgeversorganisatie WenB en de betrokken vakbonden in het laatste kwartaal in overleg getreden. Partijen hebben besloten om de lopende cao (looptijd tot 31 maart 2024) vooralsnog niet open te breken. Partijen hebben individuele werkgevers opgeroepen om voor 2022 op bedrijfsniveau werknemers financieel te compenseren voor de opgelopen kosten voor levensonderhoud. Afvalzorg heeft gekozen voor een compensatie in de vorm van een hogere eindejaarsuitkering dan in voorgaande jaren voor alle personeelsleden die onder de cao vallen.
  • De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2021 gestegen van € 4,8 miljoen in 2021 naar € 6,8 miljoen in 2022. Afvalzorg kent een systematiek waarbij investeringen in de stortlocaties worden afgeschreven op basis van het gerealiseerde verbruik van m³ (omgerekend tot een afschrijvingstarief per gestorte ton afval). De afschrijvingstarieven verschillen sterk per stortlocatie. De relatief goedkope locatie Nauerna is in 2022 slechts voor een zeer beperkt deel in exploitatie geweest. Het grootste deel van de aanvoer is verwerkt op de locaties Zeeasterweg en Wieringermeer. Beide locaties kennen aanzienlijk hogere afschrijvingstarieven. Naast de verhoogde afschrijvingskosten van de stortlocaties zijn als gevolg van recente grote investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen ook de afschrijvingen op deze groep activa gestegen.
  • Afvalzorg is erin geslaagd om de overige bedrijfskosten te reduceren. De overige bedrijfskosten, exclusief de bedrijfseconomische dotaties aan de voorzieningen daalden van € 5,2 miljoen in 2021 naar € 4,1 miljoen in 2022. De kanttekening die bij deze daling gemaakt dient te worden is dat de kosten in 2021 negatief beïnvloed zijn door een eenmalige last van circa € 0,9 miljoen. De grootste besparing (€ 0,2 miljoen) is gerealiseerd bij de inhuur van personeel (personeelskosten derden). De bedrijfseconomische dotaties aan de voorziening nazorg en de voorziening afwerking worden verantwoord onder de overige bedrijfskosten. Per saldo bedraagt de dotatie € 5,3 miljoen (2021 € 9,5 miljoen). De dotatie 2022 is noodzakelijk vanwege de verwachte verlenging van de IDS-pilotperiode en de toename in het uitgavenniveau van de geschatte prenazorg uitgaven.

Financiële baten en lasten

Het financieel resultaat (exclusief resultaat deelnemingen) bedroeg over 2022 per saldo € 2,6 miljoen (positief). Ten opzichte van 2021(winst van € 3,2 miljoen) een achteruitgang van € 0,6 miljoen.

De samenstelling van het financieel resultaat is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van 2021. Als gevolg van forse renteontwikkelingen (stijging van de rente) en marktontwikkelingen op de financiële markten is er een negatief beleggingsresultaat behaald van € 18,1 miljoen (2021 € 7,9 miljoen winst). De keerzijde van de rentestijging is een vrijval van de voorzieningen als gevolg van gewijzigde disconteringsparameters. De vrijval bedraagt € 22,2 miljoen (winst), hetgeen een grote afwijking betekent ten opzichte van 2021 toen een bedrag van € 4,2 miljoen moest worden gedoteerd aan de voorzieningen.

Nadere informatie

Voor verdere inzichten in de financiële resultaten, de financiële positie en de lopende en voorgenomen investeringen wordt verwezen naar het financiële jaarverslag 2022.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.