De raad van commissarissen kijkt terug op een bijzonder jaar 2022. Een jaar dat vooral in het teken stond van grote onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de daarmee samenhangende forse prijsstijgingen en de voortdurende onduidelijkheid rondom de stikstofproblematiek. Een beperkte terugval van de aanvoer was voorzien als gevolg van de sluiting van de stortactiviteiten op locatie Nauerna en een afname van grote bouwprojecten als gevolg van de eerdergenoemde stikstofproblematiek. Een niet voorziene ontwikkeling betreft het vanaf de tweede helft van 2022 zeer fors oplopen van de inflatiecijfers. Dit betekent hogere exploitatielasten, maar ook een zeer forse toename van de kosten die voortvloeien uit de langlopende verplichtingen. De organisatie is erin geslaagd om de omzet redelijk op niveau te houden. Een iets lagere aanvoer van stromen is voor een groot deel gecompenseerd door een doorgevoerde tariefsverhoging. Desondanks is het nettoresultaat 2022 fors afgenomen ten opzichte van 2021.

Om een breed inzicht te krijgen in de onderneming heeft de Raad van Commissarissen meerdere malen gesproken met managers en medewerkers. De onderwerpen zijn daarbij divers van aard geweest. Op strategisch-commercieel gebied is er aandacht besteed aan de ontwikkelingen en de ambities op het gebied van grootschalige bodemasopwerking en een potentieel interessant project op het gebied van ‘herneembaar storten’. Op organisatorisch gebied is een presentatie gegeven over het strategisch personeelsplan (SPP) en een presentatie over de verplichtingen die uit de Taxonomie en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voortvloeien. De Raad was hierbij onder de indruk van het enthousiasme en bevlogenheid van de medewerkers.

De raad van commissarissen heeft ook veel aandacht besteed aan het opvolgingsvraagstuk van de bestuurder, het brede management en de continuïteit van de aansturing van de onderneming. Inmiddels is 2023 al enkele maanden onderweg en is de procedure voor de opvolging gestart. De raad van commissarissen streeft een open en transparant proces na en heeft er volop vertrouwen in dat een goede opvolger van de bestuurder geworven kan worden.

De raad van commissarissen wil graag zijn grote waardering uitspreken voor de inzet, de resultaten en de grote betrokkenheid van medewerkers, management en bestuurder van de vennootschap gedurende het jaar 2022.

Samenstelling 2023 v.l.n.r. de heer W.M.E. Drossaert, mevrouw M.E. Haak, de heer T.G. Tiessen, mevrouw S.S. Lutchman en de heer E.J.G.V. Boers

Meer informatie over de samenstelling van de raad van commissarissen vindt u hier.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.