De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel van Afvalzorg. Hiervoor overleggen wij met de bestuurder over het beleid van de onderneming en personeelsbelangen in het bijzonder. De OR geeft de bestuurder zowel gevraagd, als ongevraagd, advies over belangrijke besluiten en ontwikkelingen binnen de onderneming. Voortvloeiend uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) behandelt de OR advies- en instemmingsaanvragen (respectievelijk WOR artikel 25 en 27). In 2022 heeft de OR twee instemmingsaanvragen behandeld. In 2022 zijn er geen adviesaanvragen ingediend bij de OR.  Op 24 februari 2022 hebben wij instemming verleend op de klachtenregeling. De vernieuwde klachtenregeling is mede door waardevolle input van de OR tot stand gekomen. Op 8 juni 2022 heeft de OR instemming verleend op de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het daaraan gekoppelde plan van aanpak.

Op het moment dat er vacatures ontstaan binnen de raad van commissarissen (RvC) heeft de ondernemingsraad ook een zogenaamd aanbevelingsrecht. In 2022 was er een vacature voor de voorzitter van de RvC en in 2023 ontstaan er twee vacatures binnen de RvC, waarbij voor één vacature sprake is van een versterkt recht tot aanbeveling door de OR. Wij hebben aangegeven uitsluitend voor laatstgenoemde commissaris (“de voordrachtscommissaris”) gebruik te maken van ons aanbevelingsrecht. Met de inmiddels aangestelde nieuwe voorzitter van de RvC hebben wij een kennismakingsgesprek gevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het functioneren van de OR betreft de invulling van een klankbordrol van en naar het personeel. Daaruit voortvloeiende vragen, zorgen  en ideeën van medewerkers worden vertrouwelijk en zo nodig anoniem met de directie besproken.

In 2021 is er een nieuwe OR gekozen. Om goed beslagen ten ijs te komen volgden de OR-leden in 2022 verschillende trainingen. Hierin werden naast de basis van de WOR onder andere de onderwerpen medezeggenschap, communicatie en pensioenbeleid behandeld. De OR, Directie en P&O volgden bovendien gezamenlijk een workshop. In deze workshop werd vanuit een juridisch perspectief gekeken naar de rolverdeling tussen OR en Directie op het gebied van informatie overdracht, communicatie en timing.  De opgedane kennis en ervaring is cruciaal voor het behoud van een goede samenwerking en zorgde dan ook voor een vliegende start in 2022.

De OR had een belangrijke rol bij het opstellen en beoordelen van de nieuwe RI&E. Daarnaast vormden het thuiswerkbeleid, de werving & selectie procedure en het periodiek medisch onderzoek (PMO) een greep uit de onderwerpen die de OR dit jaar behandelde. Door het op korte termijn bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd van de statutair bestuurder is het opvolgingsvraagstuk van de topstructuur actueel. Dit traject -en de uiteindelijke aanstelling van één of meerdere bestuurders- wordt uitgevoerd door RvC. Vanuit de wet is aan de OR een belangrijke rol toegekend bij de benoeming van een bestuurder. Zowel in de voorbereidende fase (o.a. het opstellen van een profielschets) als bij de voorgenomen benoeming (adviesrecht conform WOR artikel 30) is de OR nadrukkelijk in beeld. In 2023 volgt een formeel traject in het kader van het adviesrecht ten aanzien van het benoemen van de nieuwe bestuurder(s). In 2022 hebben de eerste gesprekken tussen de OR, de RvC en een organisatieadviesbureau plaatsgevonden.

Om effectiever en adequater te kunnen reageren, hebben we binnen de OR werkgroepen gevormd voor specifieke onderwerpen zoals het PMO, het uit de CAO voortvloeiende Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Budget (PAB), financiële zaken, RI&E en bejegening.

In 2022 hebben wij zeven keer onderling vergaderd. Daarnaast kwam de OR vijfmaal bijeen voor een overlegvergadering met de bestuurder en één keer met de directie en leden van de raad van commissarissen (RvC) om gezamenlijk het bedrijfsplan te bespreken. Tevens was de OR aanwezig bij de jaarlijkse strategiesessie met de directie, RvC en aandeelhouders.

In onze reguliere overlegvergaderingen met de directie zijn zowel de ontwikkelingen in de markt als in onze bedrijfsvoering als terugkerende onderwerpen besproken. Daarnaast werden ook de financiële cijfers besproken en zijn de jaarcijfers in detail toegelicht. In de vergadering met Directie en RvC is het bedrijfsplan voor 2023 doorgenomen.

Met vertrouwen in onze samenwerking kijken we uit naar het nieuwe jaar.

Namens de Ondernemingsraad,

Hans Lammen, d.d. 1 februari 2023.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.