Het jaar 2022 in vogelvlucht

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van Afvalzorg. Ook dit jaar hebben we met onze partners en klanten goede resultaten weten te bereiken in het storten van afval, het efficiënt bewerken en recyclen van diverse andere afvalstromen en het zoeken naar nieuwe uitdagingen. Wij hebben onze marktpositie kunnen behouden, mede dankzij onze trouwe klanten en partners zoals onder andere Theo Pouw en Murmex waarmee we al jarenlang een duurzame relatie onderhouden.

Stortcapaciteit blijft hard nodig

De samenleving wil toe naar een volledig circulair gebruik van primaire en secundaire grondstoffen. Afvalzorg zet zich in om hiervoor oplossingen te bieden. Maar we sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Storten zal als vangnet voor residuen uit de circulaire economie nodig blijven. Het recente rapport van Royal HaskoningDHV dat in opdracht van het ministerie van IenW is opgesteld bevestigt dit ook. De komende 15 jaar zullen we volgens het rapport in Nederland zeker nog 2,5 miljoen ton per jaar moeten storten.

Afvalzorg draagt bij aan het zoeken van oplossingen voor deze noodzakelijke stortcapaciteit. Dit doen we door het onze expertise in en deelname aan brancheorganisaties. In onze contacten met overheden en bedrijfsleven brengen we eveneens onze standpunten naar voren. Tot slot werken we mee aan innovatieve studies die een nog duurzamer aanpak van storten mogelijk moeten maken.

Ontwikkelingen in de komende tijd

Voor het veiligstellen van voldoende stortcapaciteit zijn vergunde locaties nodig. Onze locatie Zeeasterweg in Lelystad bijvoorbeeld, is qua voorzieningen zodanig goed voorbereid om ook in de toekomst afval te kunnen verwerken. Tweede helft 2023 starten we het participatietraject waarbij we in nauw overleg met omwonenden, belanghebbenden en overheden kijken naar een zo goed mogelijke invulling van de toekomstplannen.

Pilot Duurzaam Stortbeheer (iDS) is veelbelovend

Een andere ontwikkeling is de langjarige pilot met duurzaam stortbeheer (iDS), waarin we samenwerken met onze partners binnen de Stichting Duurzaam Storten. In 2022 is een tussenevaluatie uitgevoerd, waaruit blijkt dat deze manier van verduurzamen kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu. De gewenste  processen in de stortlichamen zijn goed op gang gekomen, maar de koolstofafbraak blijkt op sommige pilotlocaties iets trager te verlopen dan verwacht en daarom is het proces rondom de stikstofkringloop nog niet volledig inzichtelijk. Met het ministerie wordt daarom gesproken over een eventuele verlenging van het project. Het voordeel is dat we meer tijd krijgen om op basis van harde data aan te tonen dat duurzaam stortbeheer functioneert, hetgeen kan leiden tot het vervallen of beperken van eeuwigdurende nazorg. Met daarbij gunstige effecten voor milieu en de kosten voor de samenleving.

Duurzaam financieel beheer

Positief zijn we ook over de ontwikkeling in de harmonisatie van de rekenrente. Naar het zich laat aanzien zullen provincies zich gaan scharen achter een door het Rijk voorgestelde uniforme rekenmethodiek. De stortplaatsexploitanten in Nederland worden geconfronteerd met sterk wisselde heffingen, waardoor er geen gelijk speelveld bestaat in Nederland. Met de harmonisatie van de rekenrente zal een meer gelijk speelveld ontstaan. Het maakt de weg vrij om samen – overheden en de sector – door te pakken voor een efficiënte, schone verwerking van stromen.

De in 2022 sterk gestegen prijzen en kapitaalmarktrente maakten duurzaam financieel beheer uitdagend.

Kortom er is volop werk te doen en de medewerkers van Afvalzorg zijn daarvoor goed toegerust. Samen met onze partners, aandeelhouders en andere betrokken partijen, gaan we voor een mooi resultaat in 2023. De directie wenst u veel plezier toe bij het lezen van het jaarverslag!

Annemiek Jetten
Directeur ad interim

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.