Financiële resultaten 2021

De financiële resultaten waren weliswaar fors lager dan in 2020, maar, rekening houdend met incidentele posten, toch goed. De aanhoudende onzekerheid in de wereld door COVID-19 heeft de onderneming maar beperkt geraakt en is geen bedreiging voor de continuïteit. Naast een eenmalige bate uit de verkoop van het RIDS-terrein te Haarlem zijn het vooral eenmalige lasten geweest die het resultaat sterk negatief hebben beïnvloed. Afvalzorg heeft in 2021 fors geïnvesteerd in stortcompartimenten en in een bedrijfsgebouw en is daarmee gereed om de komende jaren verder invulling te geven aan de uitvoering van de strategie.

Financiële gegevens

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een nettoresultaat van € 3,0 miljoen. In 2020 bedroeg de winst € 7,2 miljoen. De afname van per saldo € 4,2 miljoen wordt voor een belangrijk deel verklaard door een afname van het bedrijfsresultaat. In 2021 is een sterk verbeterd resultaat gerealiseerd op treasury-activiteiten. De belastinglast is daarentegen fors hoger dan in 2020. De afname van het bedrijfsresultaat wordt ondanks hogere opbrengsten veroorzaakt door fors hogere kosten. Deze ontwikkelingen worden hieronder nader toegelicht.

Opbrengsten

  • De netto-omzet is gestegen van € 39 miljoen (2020) naar € 42 miljoen in 2021. De omzet uit stortactiviteiten stabiliseerde op het niveau van 2020. De aanvoer daalde licht van 662 kton in 2020 naar 635 kton in 2021. Dit betekent dat de gemiddelde innametarieven zijn gestegen. De omzet van de overige activiteiten steeg met € 2 miljoen. Het aandeel van de stortactiviteiten in de netto-omzet bedroeg 54% in 2021, een daling ten opzichte van 2020 (56%).
  • De opbrengsten uit de verhuur namen ten opzichte van vorig jaar met circa 10% toe.
  • Mede door de verkoop van het RIDS-terrein te Haarlem (eenmalige bate van € 2,6 miljoen) stegen de overige bedrijfsopbrengsten naar een niveau van € 6,2 miljoen.

Kosten

  • De personeelskosten (lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten) stegen met circa 6%. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door cao-ontwikkelingen en deels door een groei van het personeelsbestand. Het aantal medewerkers is in 2021 ten opzichte van 2020 met 5 personen toegenomen (per balansdatum 127 medewerkers), uitgedrukt in fte’s 114 (2020: 108);
  • De afschrijvingen stegen licht als gevolg van recente investeringen en een verschuiving van stortactiviteiten van Nauerna naar Zeeasterweg. De locaties worden afgeschreven op basis van gestorte hoeveelheden en kennen onderling afwijkende afschrijvingstarieven.
  • Afvalzorg heeft voor haar stortlocaties langlopende verplichtingen om deze van bovenafdichtingen te voorzien en (pre-)nazorgactiviteiten op uit te voeren. Hiervoor zijn voorzieningen opgebouwd. Door aanzienlijke prijsstijgingen en toegenomen inflatieverwachtingen heeft Afvalzorg in 2021 meer geld aan deze voorzieningen moeten toevoegen (“doteren”) om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze dotaties bedroegen in totaal € 13,8 miljoen waarvan € 9,6 miljoen ten laste kwam van het bedrijfsresultaat en € 4,2 miljoen is verwerkt in de financiële baten en lasten. Genoemde € 9,6 miljoen is in de jaarrekening 2021 verantwoord onder de post Overige bedrijfskosten.

Financiële baten en lasten

Het saldo van de financiële baten en lasten bedraagt in 2021 € 3,2 miljoen, (2020: € 2,0 miljoen). De fors hogere opbrengst uit treasury-activiteiten werd deels teniet gedaan door hogere noodzakelijke rentedotaties aan de voorziening nazorg en de voorziening afwerking.

Nadere informatie

Voor verdere inzichten in de financiële resultaten, de financiële positie en de lopende en voorgenomen investeringen wordt verwezen naar het financiële jaarverslag 2021.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.