Net als in 2020, speelde in 2021 het voorkomen van corona-besmettingen een belangrijke rol binnen de organisatie. Daarnaast was de actualisatie van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een belangrijk aandachtspunt op gebied van veiligheid en gezondheid. Om Kwaliteit, Arbo en Milieu beter vorm te kunnen geven binnen Afvalzorg, is verder is aandacht besteed aan het optimaliseren van het meldingsysteem en de meldingsbereidheid binnen de organisatie.

COVID-19

In 2021 hadden we te maken met coronabesmettingen, maar grote besmettingshaarden bleven uit. Het lijkt erop dat de getroffen maatregelen afdoende zijn geweest. Net als in het voorgaande jaar zijn de overheidsmaatregelen nageleefd en hebben we op locaties gebruik gemaakt van extra gehuurde verblijfsruimten en kantoorgebouwen. Wel is een en ander merkbaar geweest op het gebied van de personele bezetting en verzuimcijfers. Waakzaamheid blijft geboden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Afvalzorg heeft in 2021 een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit laten voeren. Hierbij wordt zowel op kantoor als op locatie gekeken naar mogelijke gevaren en risico’s voor Afvalzorg en haar medewerkers. Tijdens dit proces zijn vele constateringen gedaan, zowel positieve punten als verbeterpunten en veelal betrof het zaken die direct konden worden opgelost. Ook zijn er aandachtspunten genoemd die geen verdere opvolging behoeven. Daarnaast zijn er restrisico’s aangestipt: zaken met een potentieel hoog risico en zaken die continue aandacht behoeven. Deze restrisico’s zijn opgenomen in een plan van aanpak en vastgesteld door de directie en de ondernemingsraad. Hier zal in 2022 verder opvolging aan worden gegeven.

Meldingssysteem

In 2021 is extra aandacht uitgegaan naar het makkelijker toegankelijk maken van Health, Safety & Environment (HSE) gegevens voor medewerkers. Een automatiseringsslag heeft ervoor gezorgd dat data beter kan worden gearchiveerd en geanalyseerd. Hierbij gaat het om gegevens over klachten, incidenten, onveilige situaties en ongevallen. Door het maken van een melding te vereenvoudigen, hopen we de meldingsbereidheid te verhogen. Als het aantal meldingen stijgt, komt er meer bruikbare informatie beschikbaar over de bedrijfsprocessen. Zo kunnen we, indien nodig, nog beter bijsturen.

Certificering en milieuverslaglegging

Verschillende auditrondes hebben plaatsgevonden bij diverse bedrijfsonderdelen. Behoudens enkele processpecifieke aandachtspunten zijn er geen grote tekortkomingen aan het licht gekomen. Alle aanwezige systeem-, proces- en productcertificaten (ISO, VCA, BRL) konden we behouden.

In het kader van de milieuverslaglegging is gerapporteerd volgens de eisen van het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Alle ingediende rapportages zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Keuring en training

Onder strikte voorwaarden konden we in 2021 de draad voor training en keuring weer oppakken. Alle operationele medewerkers zijn bij de bedrijfsarts langs geweest voor een keuring ten behoeve van de geschiktheidsverklaring CROW-400. Er zijn geen arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen geconstateerd. Ook namen er medewerkers van kantoor en locatie deel aan de BHV-cursus met brandoefening.

Bovendien zijn een aantal leidinggevende operationele medewerkers getraind op het gebied van eisen die gesteld worden in het kader van de CROW-400. Deze medewerkers staan nu geregistreerd als Deskundig Leidinggevende Persoon (R-DLP).

Verkeer

Na inventarisatie in het kader van verkeersveiligheid en aanrijdgevaar is met name gewerkt aan verbeteringen van de entree op locaties Nauerna en Zeeasterweg. Bebording, bewegwijzering en belijning zijn aangepast. Ook in 2022 zullen deze zaken verdere aandacht krijgen.

Op locatie Nauerna zullen de werkzaamheden aan het voorterrein halverwege 2022 ten einde lopen. Het nieuwe bedrijfsgebouw zal in gebruik worden genomen en de bijbehorende infrastructuur zal helemaal gereed zijn. Na een lange periode van “open tijdens de verbouwing” zal dan eindelijk de “nieuwe winkel” kunnen worden getoond.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.