In 2020 ging extra aandacht uit naar de verkeersveiligheid op onze locaties. En in het bijzonder naar locatie Nauerna, waar de entree en het voorterrein diverse veranderingen en aanpassingen hebben ondergaan. Maar vanzelfsprekend waren we ook op andere vlakken met veiligheid bezig. Bijvoorbeeld het treffen van maatregelen vanwege de coronapandemie en voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe RI&E in 2021.

COVID-19

Vanaf maart 2020 hebben we bij Afvalzorg de maatregelen van het RIVM opgevolgd om besmettingen te voorkomen. Daarnaast zijn diverse aanvullende maatregelen getroffen, onder andere extra bouwketen voor het uitvoerende personeel. Verder is er een aparte COVID-19 risico-inventarisatie uitgevoerd binnen Afvalzorg, waaruit enkele aanvullende aandachtspunten zijn voortgekomen en aangepakt. Om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen is er in samenwerking met de ondernemingsraad een corona-enquête onder het personeel gehouden.

In de loop van het jaar werd een tiental medewerkers positief getest op corona. Gelukkig zijn er ondanks de uitbreidende COVID-19 pandemie, en het feit dat er grotendeels is doorgewerkt in de afvalbranche, geen “corona-haarden” ontstaan bij Afvalzorg. Hieruit kunnen we concluderen dat we het als organisatie goed hebben gedaan. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Certificering en milieuverslaglegging

In 2020 is de uitgebreide hercertificatie-audit uitgevoerd en positief doorlopen. Uit het onderzoek zijn diverse verbeteracties voortgekomen en ingezet. De richtlijnen van ISO 9001 en ISO 14001 worden de afgelopen jaren steeds strenger, waardoor de administratieve last, de tijdsdruk en de kosten voor het behoud van de certificaten oplopen.

Geschiktheidsverklaring CROW 400 en BHV

Het programma voor keuring en opleiding stond stil vanwege COVID-19. Het betreft de jaarlijkse geschiktheidsverklaringen in het kader van de CROW (werken in verontreinigde grond) en de opleidingen BHV en R-DLP. Deze zaken worden in 2021 weer opgepakt.

Evenals de CROW-keuring, is ook de BHV-cursus van 2020 doorgeschoven naar 2021 vanwege COVID-19. Tijdens de lockdown is er specifiek gekeken naar de BHV-bezetting op kantoor en de locaties, zodat er te allen tijde een beroep kon worden gedaan op aanwezige BHV’ers.

RI&E 2021

In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een nieuwe RI&E in 2021. Hiertoe is in overleg met de directie nauw samengewerkt tussen KAM en de OR. Extra aandacht zal worden besteed aan samenwerking met en aansturing van derden. Controle, toezicht en naleving van de locatievoorschriften en vergunningen zijn essentieel. Verschillende locatievoorschriften zijn daarom in 2020 vertaald in het Engels en Duits, voor locatiemedewerkers met een niet-Nederlandstalige achtergrond.

Trends

Op zowel locatie Nauerna als locatie Zeeasterweg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van geuroverlast. In 2020 zien we duidelijk positief resultaat op dat vlak. Ook het aantal incidenten dat te maken heeft met broei of brand zijn minimaal. Als we kijken naar 2020, dan valt op dat er dat jaar wel meer incidenten zijn geweest met kabels en leidingen. Een onderzoek is opgestart en een nieuw meldingssysteem is ingevoerd. Incidenten van logistieke aard en aanrijdgevaar blijven net als in 2019 een aandachtspunt. Extra drukte door aanpassingen van het voorterrein van locatie Nauerna ligt hieraan ten grondslag.

De veranderde verkeerssituatie op locatie heeft onze aandacht en mens en machine worden zoveel mogelijk gescheiden. Maatregelen tegen aanrijdgevaar zoals extra parkeerplekken, verhoogde hekken en veilige looproutes zijn ingevoerd. De aparte weegunit en een deel van de infrastructuur van het voorterrein (inclusief bovenafdichtingsconstructie) is gereed, waardoor de routing, en daarmee de veiligheid, is verbeterd. Het uiteindelijke bedrijfsgebouw zal naar verwachting eind 2021 opgeleverd worden. In de loop van 2021 komt er meer duidelijkheid over de nieuwe entree waarbij fietsers en vrachtverkeer buiten de poort van elkaar worden gescheiden. Dit zal de (verkeers)veiligheid op het voorterrein ten goede komen.

Health, Safety & Environment

In 2021 zal er extra aandacht uitgaan naar het makkelijker toegankelijk maken van Health, Safety & Environment (HSE) gegevens. Dat behelst het verder automatiseren van systemen, om data van afwijkingen en meldingen beter te kunnen volgen en beter en sneller tot interne rapportages te komen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.