Positieve verwachtingen in 2018 op velerlei gebieden overtroffen

Afvalzorg sloot het boekjaar 2018 af met een nettoresultaat van ruim 11,2 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van 2017. Onze verwachtingen omtrent de omvang van de bedrijfsactiviteiten zijn in 2018 ruimschoots overtroffen. De zeer forse toename van activiteiten is niet alleen gerealiseerd in de traditionele disciplines van Afvalzorg, maar ook in relatief nieuwe activiteiten.

Traditionele activiteiten

Ingegeven door de voor 2019 aangekondigde verhoging van de afvalstoffenbelasting, zijn er in het vierde kwartaal van 2018 extra te storten stromen aangevoerd. In 2018 is er totaal 893 Kton afval gestort ten opzichte van 813 Kton in 2017. Na jaren waarin de tarieven voor te storten stromen fors onder druk stonden is in 2018 een positieve ontwikkeling waarneembaar in de gerealiseerde tarieven. De samenstelling van het afvalaanbod, met in 2018 de verwerking van bijna 10% ontheffingsafval, is mede bepalend voor de stijging van het gemiddelde tarief. Ook de niet-stortactiviteiten lieten in 2018 een positieve ontwikkeling zien.

Relatief nieuwe activiteiten

De opwerking en verwerking van bodemassen heeft in positieve zin bijgedragen aan het resultaat van Afvalzorg. Belangrijke factor voor deze groei is ook de samenwerking met externe partners. Een bundeling van kennis van de markt, innoverend vermogen, milieutechnische kennis en het beschikken over eigen verwerkingslocaties zijn daarbij van belang.

Kosten

De toename van activiteiten brengt niet alleen meer omzet met zich mee, maar leidt ook tot een verhoging van kosten. De toegenomen activiteiten, in combinatie met investeringen in zowel grote infrastructurele werken als in klantgerichte oplossingen, hebben tot een toename geleid van de personele bezetting en de daaruit voortvloeiende personeelskosten. Het aantal medewerkers steeg van 102 (90 fte) per 31 december 2017 naar 113 (100 fte) per 31 december 2018.

Financiële baten en lasten

De ontwikkelingen op de financiële markten lieten in 2018 een grillig beeld zien. De rente- en inflatiecurves en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten zorgden de eerste negen maanden van 2018 voor een licht positief resultaat. De marktontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2018 zijn verantwoordelijk voor de omslag naar een negatief beleggingsresultaat over het boekjaar.

Financiële positie van de onderneming

Afvalzorg is een stabiele onderneming met een sterke financiële positie. De solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en het bedrijfsvermogen) bedraagt ruim 35%. De solvabiliteit geeft een indicatie over de mate waarin Afvalzorg in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Voor de langlopende verplichtingen ten aanzien van de afwerking en (pre)nazorg van de stortlocaties heeft Afvalzorg voorzieningen gevormd. Deze zijn, op basis van actuele rente- en inflatiecurves, prudent berekend. Tegenover de aldus berekende verplichtingen staat een beleggingsportefeuille die zowel qua omvang als qua samenstelling Afvalzorg in staat stelt om te allen tijde aan de verplichtingen te voldoen.

Nadere informatie

Voor verdere inzichten in de financiële resultaten, de financiële positie en de lopende en voorgenomen investeringen wordt verwezen naar het financiële jaarverslag 2018.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.